ALLMÄNNA VILLKOR

 

 1. Tillämplighet

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”AF”) ska tillämpas på all försäljning av produkter från JLM Group (“Säljaren”) jämte, till köpare inom Norden NLS 2019 eller till köpare utom Norden, Orgalime S 2012, (”Köparen”) varvid AF äger företräde. Hän­visningar till AF görs i all dokumentation av Säljaren, såsom of­ferter, orderbekräftelser, fakturor etc. AF finns även tillgäng­liga på Säljarens hemsida. Följaktligen ska en beställning som görs hos Säljaren anses utgöra ett godkännande av AF, såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen. Köparens eventuella Allmänna villkor utgör endast avtalsinnehåll efter skriftligt godkännande från Säljaren.­­­­­­­

 

 1. Beställning och orderbekräftelse
  1. Säljaren ska bekräfta en beställning genom skriftlig or­derbekräftelse eller genom leverans. Alla invändningar mot Säljarens bekräftelse av en beställning måste göras utan dröjsmål.­­
  2. Om beställning eller bekräftelse av en beställning har gjorts skriftligen, är ytterligare åtaganden bindande för Säljaren endast efter skriftlig bekräftelse härav.
  3. Offerten är inte är bindande förrän en skriftlig bekräf­telse eller order har skickats.­

 

 1. Leveransvillkor

Om ett leveransvillkor har överenskommits ska det tolkas i en­lighet med de Incoterms som gällde vid avtalets ingående. Om inget annat avtalats ska leverans ske Ex Works. ­Säljaren äger, utöver frakt, debitera kostnader för pall, skrymmande gods och farligt gods (ADR-gods).

 

 1. Force majeure m.m.

Säljaren är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullfölja vissa förpliktelser enligt avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter av det slag som anges nedan och omständig­heten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörandet härav. Som befriande omständighet ska anses bl.a. krig, myndig­hetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lag­stiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, över­svämning, maskinskada, pandemi, hindrande omständighet eller kontraktsbrott på underleverantörs sida eller annat liknande för­hållande över vilket Säljaren inte råder.

­­

Om Säljaren visar att skyldigheterna enligt avtalet har blivit alltför betungande på grund av en händelse utanför Säljarens kontroll som han inte rimligen kunde ha förutsett vid tidpunkten för avtalets ingående och att Säljaren inte rimligen kunde ha undvikit händelsen eller dess konsekvenser, har Säljaren rätt att säga upp Avtalet utan att detta ger Köparen rätt till ersättning härför.­­

 

 1. Försening

Vid försening ska Säljaren snarast skriftligen informera Köparen om detta och, om möjligt, den tidpunkt då leverans kan förvän­tas.­

Leveranstiden kan förlängas i enlighet med bestämmelserna i NLS 19.

 

Med ändring av NLS 19 måste förseningen överstiga 15 veckor för att Köparen ska ha rätt att häva köpet och då endast till den del produkterna inte har levererats. Ett sådant meddelande måste ske skriftligen.

 

Säljarens ansvar för förseningar är begränsat till ersättning för skäliga merkostnader vid anskaffande av motsvarande produkter från annat håll. Inte i något fall utgår ersättning för förluster som uppkommer till följd av förseningen, t.ex. produktionsbortfall, uteblev vinst och annan följdskada med mindre Säljaren förfarit grovt vårdslöst. Ersättningen får under inga omständigheter överstiga köpeskillingen.

 

 1. Restorder

Säljaren äger rätt att utan föregående avisering annullera restorder.

 

 1. Ansvar för fel

Köparen ansvarar för att besiktiga produkterna i direkt anslutning till le­verans och inom en vecka skriftligen reklamera eventuella fel eller bris­ter som kan ha uppstått. Eventuella defekter som inte kunnat upptäckas vid en sådan inspektion ska reklameras snarast och inom en månad från felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Felet måste även reklameras senast 12 månader från leverans för att sådan fel ska få göras gällande mot Säljaren.

Säljarens skyldighet begränsas till Säljarens val av kostnadsfri reparat­ion (om sådan kan ske inom skälig tid), ersättningsvara utan kostnad al­ternativt köpeskillingsnedsättning.

Säljarens ansvar för fel eller brist är begränsat till vad som angetts i denna paragraf 7 och gäller för alla förluster som uppkommer till följd av fel eller brist i vara, t.ex. produktionsbortfall, uteblev vinst och annan följdskada förutsatt att inte Säljaren förfarit grovt vårdslöst. ­­­

 

 1. Produktansvar

Säljaren är endast ansvarig för skada som orsakats av produkterna i en­lighet med tvingande bestämmelser i vid var tid gällande produktansvar­slag. Därutöver gäller vad som stadgas i NLS 19.­­­­

 1. Returer

Returer kan endast ske av lagerprodukter och måste godkännas av Sälja­ren varvid Köparen även har att förete fakturakopian avseende produk­ten i fråga. Returer av produkter till ett värde understigande 200 kr god­känns inte. Lagarvara som returneras i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning krediteras till 80 procent.


När Säljaren godkänt en retur ska varan returneras av Köparen till Sälja­ren inom 30 dagar, dock senast inom 60 dagar från ursprunglig leverans. Uteblir returen eller om denna görs för sent, faller Köparens rätt till kre­ditering.

En retur som sker på grund av Säljarens felleverans eller annat misstag krediteras till 100 procent.

 

Returer som sker med anledning av sådant fel i produkten som Säljaren har att svara för enligt punkten 7 ovan eller på grund av Säljarens felle­verans eller misstag bekostas av Säljaren, övriga returer bekostas av Kö­paren.

 

 1. Betalningsvillkor m.m.

Fakturering sker efter leverans med betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

 

 ­­­­Produkterna förblir Säljarens egendom intill dess full betalning har er­lagts.

 

Säljaren har rätt att justera uppgivet eller bekräftat pris med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd, dels kostnads­ändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande ef­fekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nöd­vändig för varan, dels kostnadsändring som beror på onormala pris­förändringar avseende material som ingår i varan. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oför­utsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för varan.

 

 1. Tvist

Tvist i anledning av Avtalet inklusive dessa AF ska avgöras genom skil­jedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skil­jedomsinstitut (SCC).

 

Om tvisten rör belopp mellan 20 prisbasbelopp och 50 prisbasbelopp ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas om inte SCC be­stämmer annat. Om tvisten rör belopp över 50 prisbasbelopp ska SCC:s Skiljedomsregler tillämpas, varvid SCC också ska bestämma om skilje­nämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Om tvisten rör belopp un­der 20 prisbasbelopp respektive om tvisten rör klar och förfallen fordran ska part alltid ha rätt att istället väcka talan i allmän domstol.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska til­lämpas på tvisten.